Tagged: Shiv Tandav Stotra Lyrics Hindi

0

Shiv Tandav Stotra – Hindi Lyrics

Shiv Tandav Stotra शिव तांडव स्‍त्रोत जटाटवी–गलज्जल–प्रवाह–पावित–स्थले गलेऽव–लम्ब्य–लम्बितां–भुजङ्ग–तुङ्ग–मालिकाम्  डमड्डमड्डमड्डम–न्निनादव–ड्डमर्वयं चकार–चण्ड्ताण्डवं–तनोतु–नः शिवः शिवम् .. १..   जटा–कटा–हसं–भ्रमभ्रमन्नि–लिम्प–निर्झरी– –विलोलवी–चिवल्लरी–विराजमान–मूर्धनि . धगद्धगद्धग–ज्ज्वल–ल्ललाट–पट्ट–पावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम .. २..   धरा–धरेन्द्र–नंदिनीविलास–बन्धु–बन्धुर स्फुर–द्दिगन्त–सन्ततिप्रमोद–मान–मानसे . कृपा–कटाक्ष–धोरणी–निरुद्ध–दुर्धरापदि क्वचि–द्दिगम्बरे–मनो विनोदमेतु वस्तुनि .. ३..   जटा–भुजङ्ग–पिङ्गल–स्फुरत्फणा–मणिप्रभा कदम्ब–कुङ्कुम–द्रवप्रलिप्त–दिग्व–धूमुखे  मदान्ध–सिन्धुर–स्फुरत्त्व–गुत्तरी–यमे–दुरे मनो विनोदमद्भुतं–बिभर्तु–भूतभर्तरि .. ४..   सहस्रलोचनप्रभृत्य–शेष–लेख–शेखर प्रसून–धूलि–धोरणी–विधू–सराङ्घ्रि–पीठभूः  भुजङ्गराज–मालया–निबद्ध–जाटजूटक: श्रियै–चिराय–जायतां चकोर–बन्धु–शेखरः .. ५.....