Mangal Murati Maruti Nandan Sakal Amangal Mool Nikandan – Lyrics

Mangal Murati Maruti Nandan Sakal Amangal Mool Nikandan मंगल मूरति मारुती नंदन
मंगल मूरति मारुती नंदन
सकल अमंगल मूल निकंदन

पवन तनय संतन हितकारी
हृदय विराजत अवध बिहारी

मात पिता गुरु गणपत शारद
शिवा समेत शभु सुक नारद

चरण बंदी बिनवौ सब काहू
देहु राम पद नेह निबाहू

बन्दहुँ राम लखन बैदेही
यह तुलसी के प्रमा सनेही

 You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *